0

ALGEMENE VOORWAARDEN


HARDHOUTENPLINTEN.nl GEVESTIGD TE RAVENSTEIN

Versie geldig vanaf 11-11-2010


1. Algemeen
 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hardhoutenplinten.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hardhoutenplinten.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 • 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsen betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hardhoutenplinten.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hardhoutenplinten.nl erkend.
 • 1.4 Hardhoutenplinten.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • 1.5 Hardhoutenplinten.nl is niet aansprakelijk voor klachten over eventuele montage en/of afwerkingsfouten door derden.

2. Levering
 • 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • 2.2 Orders worden afgeleverd op een afgesproken datum.
 • 2.3 Orders dienen uitsluitend via iDeal afgerekend te worden.
 • 2.4 Aan de leveringsplicht van Hardhoutenplinten.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hardhoutenplinten.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • 2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
 • 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 3.3 Prijzen van diensten zijn in EURO's en exclusief 21% BTW, tenzij wettelijk of op de website anders aangegeven. Alle overige prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Retourneren
 • 4.1 Retourneren van producten is mogelijk binnen 14 dagen, onbeschadigd en onbehandeld.
 • 4.2 Producten kunnen worden geretourneerd bij onze vestiging in Ravenstein. De Hardhoutenplinten.nl zet geen eigen transport in voor het retourneren van producten.

5. Gegevensbeheer
 • 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hardhoutenplinten.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hardhoutenplinten.nl. Hardhoutenplinten.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 • 5.2 Hardhoutenplinten.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 5.3 Hardhoutenplinten.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
 • 6.1 Hardhoutenplinten.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 • 6.2 Hardhoutenplinten.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 • 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hardhoutenplinten.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Hardhoutenplinten.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Hardhoutenplinten.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 6.4 Indien klachten van de afnemer door Hardhoutenplinten.nl gegrond worden bevonden, zal Hardhoutenplinten.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hardhoutenplinten.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Hardhoutenplinten.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hardhoutenplinten.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hardhoutenplinten.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hardhoutenplinten.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hardhoutenplinten.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
 • 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hardhoutenplinten.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hardhoutenplinten.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 7.4 Aanbiedingen van Hardhoutenplinten.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 7.5 Hardhoutenplinten.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 • 7.7 Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de aangegeven tijd.

8. Maatwerk
 • 8.1 Hardhoutenplinten.nl neemt maatwerk opdrachten pas in productie nadat deze schriftelijk of via e-mail zijn bevestigt.
 • 8.2 Maatwerk kan niet worden geretourneerd.
 • 8.3 Overzetplinten en lak- en spuitwerk beschouwt de Hardhoutenplinten.nl als maatwerk en is op bestelling. Daarom kunnen overzetplinten en gelakte en gespoten producten niet worden geretourneerd.

9. Overeenkomst
 • 9.1 Een overeenkomst tussen Hardhoutenplinten.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hardhoutenplinten.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
 • 9.2 Hardhoutenplinten.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 • 9.3 Orders worden per e-mail en indien nodig telefonisch bevestigt.

10. Afbeeldingen en specificaties
 • 10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hardhoutenplinten.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
 • 11.1 Hardhoutenplinten.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hardhoutenplinten.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 11.3 Hardhoutenplinten.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hardhoutenplinten.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 11.4 Indien Hardhoutenplinten.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12. Eigendomsvoorbehoud
 • 12.1 Eigendom van alle door Hardhoutenplinten.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hardhoutenplinten.nl zolang de afnemer de vorderingen van Hardhoutenplinten.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hardhoutenplinten.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • 12.2 De door Hardhoutenplinten.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hardhoutenplinten.nl of een door Hardhoutenplinten.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hardhoutenplinten.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hardhoutenplinten.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hardhoutenplinten.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 • 13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hardhoutenplinten.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Ravenstein kennis, tenzij Hardhoutenplinten.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.